Обрезной брус/брусок

Обрезной брус/брусок

[pilomateriali_table name = "p_obreznoi_brus_podmoskov_rabochi"]
[pilomateriali_table name = "p_obreznoi_brus_arxangelski_rabochi"]
[pilomateriali_table name = "p_obreznoi_brus_podmoskov_gost"]
[pilomateriali_table name = "p_obreznoi_brus_arxangelski_gost"]
[pilomateriali_table name = "p_obreznoi_brus_sort_2"]
[pilomateriali_table name = "p_obreznoi_brusok"]